Schooleigen opvoedingsproject

“Wij geven les in De Kleine Wereld, een katholieke school in Asse-centrum!” zeggen wij toch wel met enige fierheid. Elke dag opnieuw doen we dat tikkeltje meer om niet zomaar één van de zovele scholen te zijn… en het lukt ons aardig… ook al zeggen we het zelf.

Hieronder leest u alles over het opvoedingsproject van onze school, De Kleine Wereld in de Nieuwstraat. We hebben ons daarvoor gebaseerd op de “Opdrachten voor het Katholiek Basisonderwijs”.

Let wel: Dit is geen “onbewerkbaar pdf-document”. Dit opvoedingsproject is steeds in beweging. Op regelmatige tijdstippen zullen we onszelf en dit project in vraag stellen en er zo voor zorgen dat dit de voorbode blijft van ons dynamisch schoolwerkplan.

1. We werken aan onze schooleigen christelijke identiteit.

De Kleine Wereld in de Nieuwstraat is een katholieke school waar aandacht is voor uniciteit en verbondenheid. We aanvaarden dat iedereen die bij ons schoolgebeuren betrokken is uniek is. Daarnaast geloven we ook in de groeikracht van elke leerling én van elke leerkracht. “Elkaar kunnen en willen beter maken!”

De Kleine Wereld wil naar buiten komen als dialoogschool. Er is naast onze katholieke geloofstraditie ook plaats voor andere levensvisies en levenshoudingen, voor anders- of niet- gelovigen. Waarden als respect, verantwoordelijkheid, solidariteit, dankbaarheid, … worden aan de kinderen meegegeven. We helpen onze leerlingen hun talenten te ontwikkelen en als persoon te groeien.

2. We werken aan een geïntegreerd onderwijsinhoudelijk aanbod.

Daarbij gaat onze aandacht uit naar:

  • De harmonische ontwikkeling van de hele persoon. Ons uitgangspunt is het unieke kind, met zijn talenten en zijn beperkingen. We willen dus werken op maat! Werken op maat van de groep én werken op maat van het individuele kind. Als leerkracht willen we de gids zijn in het ontwikkelen van hun competenties om te kunnen functioneren in de huidige maatschappij.
  • Een samenhangend aanbod. Als team bewaken we de horizontale en verticale samenhang tussen de verschillende leerinhouden. Zo hebben we een goed zicht op de opbouw van de kennisstructuur en van de vaardigheden.
  • De integratie van het geleerde in de persoon. We geloven in de groei- en ontwikkelingsmogelijkheden van elke leerling. Als leerkracht moeten we hen uitnodigen om ambitieus te zijn, om de verworven kennis, attitudes en vaardigheden te gebruiken in de verschillende “leer”situaties.

3. We werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak.

In een open en ontmoetende leerkrachtenstijl willen we onze leerlingen en onze collega’s zo optimaal mogelijk begeleiden en ondersteunen. Hoe kunnen we dit zo goed mogelijk doen?

  • We bieden een positief en veilig leerklimaat aan waar iedere leerling uniek is, met z’n eigen talenten en werkpunten.
  • We zorgen voor werkelijkheidsnabij onderwijs dat gericht is op betekenisvol leven.
  • We gaan uit van een gezonde leerambitie. Dit kan volgens ons best door haalbare doelen voorop te stellen zodat we het beste uit elk kind halen.
  • We willen een rijke ondersteuning en interactie tussen leerlingen, leerkrachten en externen door middel van bepaalde groeperingsvormen.
  • We benutten de leer-kracht van leerlingen en leerkrachten zoveel mogelijk. Leren van en met elkaar staat centraal (“Elkaar kunnen en willen beter maken!”).
  • We kiezen voor een begeleidende leerkrachtenstijl. De leerkracht is de mentor.
  • We werken aan een krachtige, uitdagende leeromgeving  en streven zo naar effectiviteit van het leren. Leersucces zorgt er mee voor dat kinderen graag naar school komen.

4. We werken aan de ontplooiing van ieder kind, vanuit een brede zorg.

Als katholieke school geloven wij dat God voor elk kind een toekomst heeft, dat elk kind de moeite waard is, dat elk kind talenten heeft.

Om alle leerlingen, ongeacht hun afkomst, geloofsovertuiging, thuissituatie, ontwikkelingsniveau, … te laten ontwikkelen, werken we aan een krachtige leeromgeving en een brede basiszorg.

Wij, leerkrachten zien verschillen als  iets positiefs en geloven erin dat we met elk kind iets kunnen bereiken. We zien diversiteit als een rijkdom en een uitdaging. Differentiatie in de brede zin van het woord is hierbij een zeer belangrijk onderdeel. Om realistische doelen te stellen is evaluatie van groot belang. Zo willen we elk kind steeds weer opnieuw kansen geven. Om kinderen met hun talenten te laten schitteren is er behoefte aan goede samenwerking en overleg (tussen leerkracht, zorgteam, ouders, leerlingen en externe partners) in een veilig, warm en positief schoolklimaat.

5. We werken aan onze school als gemeenschap en als organisatie.

In een pedagogische gemeenschap als De Kleine Wereld willen we als leerkrachtenteam kinderen tot leren brengen en hen begeleiden in hun groeiproces. We zijn ervan overtuigd dat dit beter lukt wanneer er binnen ons team een positief welbevinden en een grote betrokkenheid aanwezig zijn. “Elkaar kunnen en willen beter maken” zit ondertussen in onze schoolcultuur.

Om dit alles te kunnen realiseren is er nood aan een goede organisatie. Ons schoolteam heeft een duidelijke visie en doelgerichtheid. Er is een hoge grote betrokkenheid vanuit alle geledingen en er wordt gestreefd naar sterk leiderschap. De verantwoordelijkheden van het personeel zijn zorgvuldig bepaald. Er is een grote wil tot “samen werken” tussen de verschillende partners binnen onze gemeenschap en dat kan het best in een open communicatie. Er wordt ook geregeld ruimte gemaakt voor zelfevaluatie zodat we onze werking op een flexibele manier kunnen bijsturen. Daarnaast staan we als team en als school open voor vernieuwing en gaan we steeds weer op zoek naar verdere professionalisering. Het moet duidelijk zijn: hoe beter ons team functioneert, hoe beter dit is voor al onze leerlingen… en daar doen we het toch voor!

Het team van De Kleine Wereld uit de Nieuwstraat in Asse

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatieOK!